about us about us niedziela, 24 stycznia 2021
Wyprawy wędkarskie


OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH
organizowanych przez EVENTUR Piotr Motyka

Przed podpisaniem Umowy - Zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem.
Podpisanie Umowy - Zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków przedstawionych poniżej.


I. ZAWARCIE UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
1.
Zawarcie umowy z Eventur Piotr Motyka, zwanym dalej ORGANIZATOREM, następuje wraz z podpisaniem przez Klienta i przedstawiciela ORGANIZATORA formularza Umowy-Zgłoszenia oraz wpłaceniem przez Klienta w ciągu 7 dni zaliczki w wysokości 40% dewizowej ceny imprezy oraz 100% opłaty za transport promowy/lotniczy. Za osoby niepełnoletnie Umowę-Zgłoszenie podpisują ich przedstawiciele ustawowi.
2.
Klient zobowiązuje się dokonać dalszych wpłat w ustalonych terminach i wysokościach (terminy wpłat podane są w Umowie - Zgłoszeniu) przelewem na konto ORGANIZATORA:

Eventur Piotr Motyka,
BPHPBK O/Warszawa
92 1060 0076 0000 3300 0028 2240

W tytule wpłaty Klient zobowiązany jest wpisać numer imprezy (podany na Umowie-Zgłoszeniu), imię i nazwisko oraz adres zameldowania.
3.
Niedokonanie przez Klienta pełnej wpłaty należności za imprezę turystyczną w ustalonym terminie i wysokości ORGANIZATOR może potraktować jako rezygnację z imprezy z przyczyn leżących po stronie Klienta.
4.
Klient wykupujący tylko jedno miejsce musi się liczyć z możliwością zakwaterowania z inną osobą lub z dopłatą do pokoju 1-osobowego. Brak powyższej dopłaty w sytuacji, gdy ORGANIZATOR nie był w stanie zapewnić zakwaterowania z drugą osobą, może zostać potraktowany jako rezygnacja z imprezy z przyczyn leżących po stronie Klienta.
5.
Przy zawieraniu Umowy ORGANIZATOR określa rodzaj dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz termin ich okazania lub dostarczenia ORGANIZATOROWI. Brak takich dokumentów lub nieterminowe ich złożenie jest równoznaczne z rezygnacją Klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn leżących po stronie Klienta.
6.
O wszelkich zmianach danych podanych w umowie a dotyczących Klienta, Klient lub jego Pełnomocnik powinien niezwłocznie powiadomić ORGANIZATORA. ORGANIZATOR nie odpowiada za niewykonanie Umowy z powodu zmiany danych, o której nie został powiadomiony.
7.
ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany istotnych warunków Umowy, włącznie z prawem do odwołania imprezy - z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu decyzji władz państwowych, działania siły wyższej oraz w przypadku niewystarczającej liczby uczestników imprezy turystycznej. W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wniesionej opłaty. O każdej zmianie ORGANIZATOR ma obowiązek zawiadomić Klienta listem poleconym, e-mailem lub faksem.
8.
ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy najpóźniej na 21 dni przed datą jej rozpoczęcia, jeżeli jest to uzasadnione wzrostem kursów walut, kosztów transportu, wiz, podatków lub opłat przynależnych danej usłudze (np. obowiązkowe opłaty lotniskowe lub portowe). W przypadku podwyższenia ceny o 10% lub więcej, Klient ma prawo w ciągu 3 dni odstąpić od umowy, bez ponoszenia kosztów określonych w pkt. 12.
9.
Ceny imprez nie obejmują: opłat paszportowych i wizowych, bankowych, celnych, a także kosztu dojazdu na miejsce rozpoczęcia imprezy i z powrotem (z wyjątkiem zamawianych przez Klienta u ORGANIZATORA biletów promowych bądź lotniczych oraz imprez grupowych z transportem autokarowym, promowym lub lotniczym) oraz usług płatnych indywidualnie za granicą (np. wycieczki fakultatywne, serwis hotelowy, opłaty telefoniczne, napiwki, opłaty za fotografowanie lub filmowanie).
II. REZYGNACJE I ZMIANY REZERWACJI
10.
Zgłoszenie rezygnacji z imprezy przed jej rozpoczęciem, niezależnie od przyczyny, może nastąpić wyłącznie na piśmie. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień otrzymania przez ORGANIZATORA stosownego oświadczenia.
11.1.
Jeżeli Klient zawiadomiony o zmianie istotnych warunków Umowy:
a)
nie zgłosi pisemnie rezygnacji z imprezy w ciągu 3 dni od zawiadomienia - przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmienione warunki,
b)
zrezygnuje z imprezy w ciągu 3 dni od zawiadomienia - ma wówczas prawo uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie (chyba, że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie) albo żądać natychmiastowego zwrotu wniesionej wpłaty za imprezę turystyczną.
11.2.
Jeżeli Klient zrezygnuje z udziału w imprezie turystycznej z innych przyczyn, niż określone w pkt. 7, ORGANIZATOR potrąci z wpłaty Klienta następujące kwoty (nie dotyczy Norwegii *):
-
opłatę manipulacyjną w wysokości 100 zł od osoby w razie rezygnacji do 61 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
-
20% ceny imprezy w razie rezygnacji 60-31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
-
100% ceny imprezy w razie rezygnacji w terminie od 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy lub nieprzybycia na miejsce realizacji imprezy,
ORGANIZATOR może dokonać potrącenia, o którym mowa wyżej, bez względu na termin zawarcia umowy.
11.3.
*) W przypadku imprez do Norwegii koszty rezygnacji są następujące:
-
opłata manipulacyjna w wysokości 100 zł od osoby w razie rezygnacji do 91 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
-
20% całkowitej ceny imprezy w razie rezygnacji do w terminie 90-61 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
-
100% ceny imprezy w razie rezygnacji w terminie od 60 dni przed datą rozpoczęcia imprezy lub nieprzybycia na miejsce realizacji imprezy.
11.4.
W przypadku poszczególnych imprez istnieje możliwość przewidzenia w umowie innych warunków niż ww. w niniejszym punkcie, w szczególności z uwagi na specyficzne zasady rozliczania danej imprezy.
11.5.
Potrącenia przewidziane w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa lub w umowie wynikają z sytemu rezerwacji oraz przedpłat i/lub rozliczeń, w których uczestniczy ORGANIZATOR współpracując z kontrahentami zagranicznymi.
12.1.
W terminie do 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, za opłatą manipulacyjną w kwocie 50 zł od każdej zmiany Klient może:
-
zrezygnować z udziału w imprezie turystycznej wskazując równocześnie inną osobę, która wstąpi w jego miejsce na dotychczasowych warunkach wyjazdu (termin, miejsce, zakwaterowanie).
-
dokonać zmiany terminu wyjazdu oraz rodzaju zakwaterowania - ale wyłącznie w ramach tego samego miejsca pobytu (ośrodka).
Wszelkie zmiany są możliwe tylko i wyłącznie po potwierdzeniu przez ORGANIZATORA możliwości dokonania takiej zmiany. W innym przypadku mają zastosowanie odpowiednie przepisy o rezygnacji.
12.2.
Wszelkie inne zmiany w rezerwacji - np. zmiana zgłoszonego środka transportu (samochodu osobowego), zmiana liczby uczestników czy ilości zamawianych łodzi - dokonywane są za opłatą manipulacyjną w wysokości 50,- zł od każdej zmiany.
III. REALIZACJA UMOWY
13.
W przypadku imprez turystycznych, w których mają uczestniczyć przewodnicy wędkarscy, ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do zastąpienia przewodników określonych w ofercie i/lub umowie innymi osobami o porównywalnej wiedzy wędkarskiej. Takie zmiany są uzasadnione, jeśli wystąpią przypadki losowe niezależne od ORGANIZATORA (np. choroba przewodnika) i nie stanowią one podstawy dla odstąpienia przez Klienta od umowy lub do żądania przez Klienta obniżenia ceny imprezy turystycznej. W sytuacji, gdy na skutek ww. przypadków losowych ORGANIZATOR nie zapewni zastępczego przewodnika wędkarskiego, Klient nie może odstąpić od umowy, może jednak zażądać obniżenia ceny imprezy proporcjonalnie do stopnia utraconych świadczeń (tj. o przypadającą na Klienta cześć kosztów honorarium przewodnika oraz naliczoną od niej marżę ORGANIZATORA).
14.
W przypadku późniejszego przybycia Klienta na miejsce pobytu, ORGANIZATOR nie zapewnia odpowiedniego przedłużenia pobytu na imprezie turystycznej.
15.
Niewykorzystanie przez Klienta wszystkich świadczeń zapewnionych w czasie trwania imprezy i objętych programem, nie może być podstawą żądania obniżenia ceny imprezy turystycznej lub wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia.
16.
Jeżeli z przyczyn niezależnych od ORGANIZATORA, wcześniej uzgodnione świadczenia zostaną zastąpione innymi o tej samej lub wyższej jakości, Klient nie może domagać się od ORGANIZATORA odszkodowania z tego tytułu.
17.
ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody i niedogodności Klienta wynikłe z przyczyn niezależnych od ORGANIZATORA, a skutkujące niewykorzystaniem części lub całości świadczeń, np. opóźniony dojazd do celu podróży, nieprzewidziane awarie środków transportu, skrócenie pobytu, brak dokumentów niezbędnych do przekraczania granic (jak: paszport, wiza, dowód rejestracyjny czy ubezpieczenie OC samochodu), warunki atmosferyczne, suwerenne decyzje obcych władz państwowych, okoliczności siły wyższej.
18.
ORGANIZATOR nie odpowiada za wady świadczeń, o których Klient wiedział w chwili zawierania Umowy.
19.
ORGANIZATOR odpowiada za szkody wynikłe z działania lub zaniechania jego kontrahentów jak za działania własne, chyba, że przyczyna szkody była od ORGANIZATORA i jego kontrahentów niezależna. Ograniczenie tej odpowiedzialności będzie wynikać z: przepisów obowiązujących w kraju pobytu w odniesieniu do usług świadczonych przez miejscowych usługodawców, postanowień umów międzynarodowych, a także przepisów szczególnych, zwłaszcza w zakresie dotyczącym usług hotelowych i świadczonych przez przewodników miejscowych.
20.
Klient ponosi odpowiedzialność materialną wobec ORGANIZATORA i jego kontrahentów za wyrządzone przez siebie szkody (domki, sprzęt pływający itp.), chyba, że przyczyna szkody była od Klienta niezależna. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich opiekunowie prawni. Na pokrycie ewentualnych szkód gospodarz obiektu pobiera zwrotną kaucję w wysokości, o której Klient poinformowany będzie przez ORGANIZATORA przed wyjazdem. Kwota kaucji pokrywa typowe i drobne uszkodzenia, nie zwalnia natomiast Klienta od odpowiedzialności za wyrządzone przez niego szkody w większym rozmiarze oraz za konsekwencje tych szkód. W większości ośrodków sprzęt pływający nie jest ubezpieczany przez gospodarza obiektu - w celu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Klienta za powierzone podczas imprezy mienie, Klient może przed wyjazdem zawrzeć indywidualne ubezpieczenie OC.
21.
Klient zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa obowiązującego w Polsce oraz za granicą. ORGANIZATOR nie odpowiada za konsekwencje wynikłe z naruszenia przez Klienta tych przepisów.
22.
ORGANIZATOR przed rozpoczęciem imprezy udzieli Klientowi informacji o:
- obowiązujących przepisach paszportowych i wizowych oraz o przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w imprezie, a także o obowiązkowych szczepieniach i profilaktyce zdrowotnej przed i w trakcie wyjazdu,
- możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie oraz o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia,
- szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego.
23.
W imprezach z dojazdem własnym Klienta lub środkiem transportu współuczestnika imprezy, ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za: skutki awarii środka transportu, brak odpowiednich dokumentów samochodu oraz za przebieg podróży, w tym podróży promowej.
24.
W przypadkach losowych, niemożliwych do przewidzenia przez ORGANIZATORA przed rozpoczęciem imprezy, jeżeli pobyt w ustalonym miejscu imprezy okaże się niemożliwy, ORGANIZATOR przedstawi Klientowi zastępcze zakwaterowanie, o standardzie nie niższym od ustalonego w umowie. W przypadku zakwaterowania zastępczego oddalonego o więcej niż 100 km od przewidzianego w umowie miejsca pobytu, ORGANIZATOR zwróci Klientowi udokumentowane koszty przejazdu (paliwo, promy, tunele czy mosty - myto).
IV. UBEZPIECZENIE
25.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Klient uczestniczący w imprezie turystycznej za granicą podlega obligatoryjnie ubezpieczeniu przez ORGANIZATORA od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, na zasadach określonych umową ubezpieczenia.
26.
Każdy uczestnik imprezy zagranicznej organizowanej przez Eventur Piotr Motyka jest ubezpieczony w Towarzystwie Ubezpieczeń TUiR Warta S.A. Sumy ubezpieczenia:
od kosztów leczenia szpitalnego (KL): 15 000 euro
od kosztów leczenia ambulatoryjnego (KL): 750 euro
od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW): 10.000 złotych
27.
W cenie imprezy nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy oraz ubezpieczenie OC. ORGANIZATOR zaleca zawarcie tych ubezpieczeń wraz z rezerwacją imprezy.
V. BEZPIECZESTWO UCZESTNIKÓW I NORMY LOKALNE
28.
Zasady korzystania ze sprzętu pływającego regulują przepisy lokalne, w które wgląd można uzyskać u gospodarza obiektu. Udostępniony sprzęt pływający powinien spełniać wymogi bezpieczeństwa oraz powinien być wyposażony zgodnie z nimi. Kamizelki pływające dostępne są u gospodarza obiektu. Szczegółowe informacje na temat zasad bezpieczeństwa znajdują się na stronie www.eventurfishing.pl. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do ww. zasad, korzystać ze sprzętu pływającego z należytą starannością, na własną odpowiedzialność i ryzyko. Korzystanie ze sprzętu pływającego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest bezwzględnie zabronione.
29.
ORGANIZATOR zaleca sprawdzenie łodzi, jej silnika oraz wyposażenia przed pierwszym wypłynięciem. Ewentualne awarie sprzętu, wynikające z normalnej eksploatacji, będą na bieżąco usuwane przez gospodarza obiektu, a w przypadku niemożności naprawy będzie proponowany sprzęt zastępczy. W przypadku przerw w łowieniu z powodu ww. awarii sprzętu, trwających dłużej niż 3 godziny, ORGANIZATOR zrekompensuje uczestnikowi imprezy, proporcjonalnie do czasu niemożności korzystania ze sprzętu pływającego, koszty jego użytkowania poniesione w ramach ceny imprezy. Za skutki zawinionej przez Klienta niemożności korzystania ze sprzętu pływającego, wynikające z jego zniszczenia lub uszkodzenia, ORGANIZATOR i gospodarz obiektu nie odpowiadają.
30.
Klienci są zobowiązani do przestrzegania limitów i wymiarów ochronnych ryb ustanowionych przez przepisy lokalne lub przez gospodarza obiektu w celu ochrony łowiska (normy lokalne i zwyczajowe). Konsekwencje niestosowania się do tych norm i limitów określone są w normach lokalnych, poczynając od pozbawienia prawa do korzystania ze sprzętu pływającego, poprzez pozbawienie prawa do wędkowania, po (w skrajnych przypadkach) wydalenie z ośrodka.
VI. ROSZCZENIA I REKLAMACJE
31.
ORGANIZATOR jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg imprezy zgodnie z programem, ustaloną jakością i standardem świadczeń.
32.
Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu imprezy należy zgłaszać w ciągu 24 godzin od zaistnienia sytuacji będącej jej źródłem, na piśmie do pilota / usługodawcy wskazanego na voucherze (skierowaniu) lub faxem bądź e-mailem do ORGANIZATORA.
33.
ORGANIZATOR ma obowiązek dołożyć wszelkich starań aby naprawić zaistniałą wadę lub uchybienie w przebiegu imprezy, za które ponosi odpowiedzialność.
34.
Klient może zgłosić ORGANIZATOROWI reklamacje, wnioski i uwagi, nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zgłoszenie jej w formie pisemnej wraz z kopią poświadczonej skargi, o której mowa w pkt. 31. ORGANIZATOR ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania. Termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne 30 dni, jeśli rozpatrzenie sprawy wymaga kontaktu z zagranicznym kontrahentem.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
35.
Jeżeli postanowienia umowy regulują pewne zagadnienia odmiennie niż Ogólne Warunki Uczestnictwa, Strony są związane postanowieniami umowy.
36.
W sprawach nieuregulowanych Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa, mają zastosowanie przepisy Ustawy o usługach turystycznych z dn. 29.08.1997 oraz odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
37.
Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia - przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.


Turystyka wędkarska Wędkarstwo w Szwecji Mapa strony © Copyright by Eventur Fishing 2003-2007 Wyprawy wędkarskie Wyjazdy wędkarskie
Created by domelon